Algemene voorwaarden

Miedema dakbedekking en installatietechniek BV

Roderwolderweg 9, 9314TA Foxwolde

K.v.K. nr. 02042429

BTW nr. NL 8049.48.161.B01

Algemeen Werkingssfeer en definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV, zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de klant indien Miedema dakbedekking en installatietechniek BV de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant naar eigen

inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Miedema dakbedekking en installatietechniek BV niet aanvaard.

2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere

overeenkomsten met Miedema dakbedekking en installatietechniek BV heeft aanvaard.

3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met Miedema dakbedekking en installatietechniek BV

4. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:

a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Miedema dakbedekking en installatietechniek BV waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, bouw-, dak-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en

diensten – dat Miedema dakbedekking en installatietechniek BV moet verrichten om te bewerkstelligen dat de uit gevoerde werkzaamheden bij de oplevering aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt

Artikel 1: offerte

1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:

a. de plaats van het werk;

b. een omschrijving van het werk;

c. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

Miedema dakbedekking en installatietechniek BV vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;

d. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;

e. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;

f. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:

g. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;

h. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.

4. Eventuele tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Miedema dakbedekking en installatietechniek BV of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom Miedema dakbedekking en installatietechniek BV. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

 Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Miedema dakbedekking en installatietechniek BV gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden

5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Miedema dakbedekking en installatietechniek BV gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 2: risicoregeling

Onverminderd de toepasselijkheid van een risicoregeling voor de verrekening van wijzigingen van lonen en prijzen, blijven, ten aanzien van de opdrachtgever die bij het sluiten van de overeenkomst niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, kostenverhogingen die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en het gevolg zijn van bedoelde wijzigingen van lonen en prijzen, voor rekening van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV.

Artikel 3: verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Miedema dakbedekking en installatietechniek BV tijdig kan beschikken:

– over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met Miedema dakbedekking en installatietechniek BV;

– over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouw- en installatiematerialen  en hulpmiddelen;

– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging

ondervindt.

ArtikeI 4: aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1.De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

2. Indien bouw- en installatiematerialen  of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Miedema dakbedekking en installatietechniek BV die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouw- en installatiematerialen  verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

Artikel 5: verplichtingen van Miedema dakbedekking en installatietechniek bv

1. Miedema dakbedekking en installatietechniek BV is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Miedema dakbedekking en installatietechniek BV dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Miedema dakbedekking en installatietechniek BV is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag

waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Miedema dakbedekking en installatietechniek BV zich voor aanvang van

het werk op de hoogte van de ligging van kabels en

leidingen.

4. Miedema dakbedekking en installatietechniek BV wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van

overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

5. Miedema dakbedekking en installatietechniek BV vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid,

onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

Artikel 6: aansprakelijkheid van Miedema dakbedekking en installatietechniek bv

1. Indien Miedema dakbedekking en installatietechniek BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld.

2. Indien Miedema dakbedekking en installatietechniek BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet

aan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Miedema dakbedekking en installatietechniek BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Miedema dakbedekking en installatietechniek BV geeft geen garantie op krimp- en/of uitzettingsscheuren

7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV of zijn ondergeschikten.

Artikel 7: opneming en goedkeuring

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV voltooid zal zijn, nodigt Miedema dakbedekking en installatietechniek BV de opdrachtgever uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV en strekt ertoe, te constateren of Miedema dakbedekking en installatietechniek BV aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV is verzonden.

3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.

5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

7. Met betrekking tot een her-opneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 8: oplevering en onderhoudstermijn

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.

De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

2. Miedema dakbedekking en installatietechniek BV is verplicht de in artikel 8, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.

Miedema dakbedekking en installatietechniek BV is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op grond van artikel 4, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 4, tweede lid, aansprakelijk is.

Artikel 9: aansprakelijkheid na oplevering

1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Miedema dakbedekking en installatietechniek BV niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Miedema dakbedekking en installatietechniek BV van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

Artikel 10: schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die Miedema dakbedekking en installatietechniek BV ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meer werk verrekend.

Schade die Miedema dakbedekking en installatietechniek BV ten gevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Miedema dakbedekking en installatietechniek BV betaalde bouw- en installatiematerialen .

4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Miedema dakbedekking en installatietechniek BV bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De Miedema dakbedekking en installatietechniek BV heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De Miedema dakbedekking en installatietechniek BV zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 11: bouw-  en installatiematerialen

1. Alle te verwerken bouw- en installatiematerialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

2. Miedema dakbedekking en installatietechniek BV stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouw- en installatiematerialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt Miedema dakbedekking en installatietechniek BV is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

3. De opdrachtgever is bevoegd bouw- en installatiematerialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouw- en installatiematerialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

4. Zowel de opdrachtgever als Miedema dakbedekking en installatietechniek BV kunnen ingeval van afkeuring van bouw- en installatiematerialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.

5. De uit het werk komende bouw- en installatiematerialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouw- en installatiematerialen worden door Miedema dakbedekking en installatietechniek BV afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 4, vijfde lid.

6. Voor de aangevoerde bouw- en installatiematerialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven.

Artikel 12: meer en minder werk

1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

d. in de gevallen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, en artikel 19.

2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft Miedema dakbedekking en installatietechniek BV recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen.

Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet.

Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die wel of niet in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij – het aanschaffen van bouw- en installatiematerialen , hetzij- het aanschaffen van bouw- en installatiematerialen  en het verwerken daarvan, hetzij – het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouw- en installatiematerialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouw- en installatiematerialen  wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Miedema dakbedekking en installatietechniek BV redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouw- en installatiematerialen  en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

Artikel 13: betaling in termijnen

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Miedema dakbedekking en installatietechniek BV telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV verschuldigde omzet belasting wordt afzonderlijk vermeld.

2. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop Miedema dakbedekking en installatietechniek BV de termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden.

Artikel 14: eindafrekening

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Miedema dakbedekking en installatietechniek BV de eindafrekening in.

2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:

– de aannemingssom

– een specificatie van het meer en minder werk een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.

3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de door de opdrachtgever aan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.

4. Betaling van het aan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop Miedema dakbedekking en installatietechniek BV de eindafrekening heeft ingediend.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Miedema dakbedekking en installatietechniek BV heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Miedema dakbedekking en installatietechniek BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening toewijst.

Miedema dakbedekking en installatietechniek BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 15: in gebreke blijven van de opdrachtgever

1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV verschuldigd is in gebreke of in verzuim blijft, is hij

daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen (consument 30 dagen) na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2% verhoogd.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Miedema dakbedekking en installatietechniek BV gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan. Indien Miedema dakbedekking en installatietechniek BV tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Miedema dakbedekking en installatietechniek BV is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. Tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn. Dan is Miedema dakbedekking en installatietechniek BV gerechtigd deze hogere kosten in rekening te brengen.

3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Miedema dakbedekking en installatietechniek BV gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV op vergoeding van schade, kosten en interesse.

4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16: klachtenregeling

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Miedema dakbedekking en installatietechniek BV in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Miedema dakbedekking en installatietechniek BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Miedema dakbedekking en installatietechniek BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6.

4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daarvoor ontstaan aan de zijde van Miedema dakbedekking en installatietechniek BV, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

5. Indien de opdrachtgever tijdig alarmeert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Miedema dakbedekking en installatietechniek BV opdracht gegeven heeft.

Artikel 17: gewijzigde uitvoering

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. De Miedema dakbedekking en installatietechniek BV wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.

Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend.

Artikel 18: onmogelijkheid van de uitvoering

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Miedema dakbedekking en installatietechniek BV kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft Miedema dakbedekking en installatietechniek BV recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 11, vijfde lid.

Artikel 19: geschillen

1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden en behoudens de in het derde lid omschreven bevoegdheid.

2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en Miedema dakbedekking en installatietechniek BV mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage.

3. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

Artikel 20: wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.